Bấm mí có làm ảnh hưởng đến thị lực của mắt không?

Bấm mí có làm ảnh hưởng đến thị lực của mắt không?

Bấm mí có làm ảnh hưởng đến thị lực của mắt không?

Bấm mí có làm ảnh hưởng đến thị lực của mắt không?