Cắt mí có làm ảnh hưởng đến chức năng của mắt không?

Cắt mí có làm ảnh hưởng đến chức năng của mắt không?

Cắt mí có làm ảnh hưởng đến chức năng của mắt không?

Cắt mí có làm ảnh hưởng đến chức năng của mắt không?